Särskilda bestämmelser för agility

Särskilda bestämmelser för agility

Agility är en tävlingsform som går ut på att hunden på tid tar sig igenom en hinderbana

med olika typer av hinder.

Agility bygger på samarbete och harmoni mellan förare och hund, lyhördhet, lydnad

och kontakt. Grundtanken är att agility skall vara roligt både för förare och hund.

Föraren får under loppets gång uppmuntra hunden med t ex. röst och/eller

handklappning.

I agility kan man tävla både individuellt och i lag.

1. Reglernas tillämplighet

Dessa regler gäller för officiella agilitytävlingar som anordnas av Svenska Brukshundklubben

(SBK), Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna länsklubbar,

övriga specialklubbar samt ungdomsförbund.

2. Rätt att anordna tävling

Rätt att anordna officiell agilitytävling har SBK, SKK och till SKK ansluten länsklubb,

övriga specialklubbar eller ungdomsförbund.

3. Ansökan om tävling

Officiell agilitytävling ska ansökas hos SBK för godkännande och fastställande.

Ansökan sker enligt SBK:s anvisning. Avseende internationell agilitytävling sker,

efter SBK:s godkännande samt fastställande, ansökan hos FCI via SKK.

4. Redovisning av tävling

Redovisning av tävling sker enligt SBK:s anvisning.

Tävlingsledaren ansvarar för att resultatlistan är korrekt samt är SBK:s kansli tillhanda

senast åtta (8) dagar efter tävlingsdatum.

Tävlingsarrangör skall under minst ett år från tävlingsdagen arkivera en adresslista

över tävlingsdeltagarna, samt en fullständig resultatlista.

5. Villkor för deltagande

Agilitytävling är öppen för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och

kryptorchida hundar. Hunden skall ha uppnått 18 månaders ålder senast dagen

före tävlingstillfället

Tik som löper får deltaga i officiell agilitytävling i enlighet med SBKs anvisningar.

För registrerad hund:

• Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som

tävlar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.

• Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.

Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.

• För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten

till tävlingen. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna

resultat att annulleras.

Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste

hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

För oregistrerad hund:

Oregistrerad hund som deltar i prov/tävling ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC)

utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.

Medlemskap

Deltagande hunds förare skall vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb

eller ungdomsförbund eller erkänd utländsk kennelklubb.


Från 2017 kommer även kryptorchid hanhund kunna bli champion i lydnad, rallylydnad, agility och freestyle. enligt PtKs senaste protokoll

6. Hinder för deltagande

Se Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

7. Anmälan och anmälningsavgift

Anmälningsavgiften fastställs av SBK.

Arrangör har rätt att begränsa antalet deltagare i en klass. Tävlande som ej har

beretts plats skall meddelas detta senast två veckor före tävlingsdatum. Eventuell

bortlottning skall ske bland alla korrekta anmälningar.

Anmälan skall vara avsändardaterad senast det datum anmälningstiden utgår,

då även föreskriven anmälningsavgift skall vara inbetalad. Om korrekt anmälan

inte har gjorts och fullständig anmälningsavgift inte har betalats inom

föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har rätt att

godkänna efteranmälningar.

Anmälan på plats dagen för tävlingen (sk ”drive-in”) medges inte.

Anmälaren skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser.

8. Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften skall återbetalas:

a)  för hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider vilket skall kunna

styrkas av veterinärintyg

b) för hund som på tävlingsdagen, före hundens första start, är uppenbart skadad, 

vilket skall kunna styrkas av intyg från tävlingsledaren eller agilitydomaren

c) för den hund vars förare önskar lämna återbud för löpande tik, vilket ska kunna 

styrkas av intyg

d) för hund vars förare är sjuk, vilket ska kunna styrkas av läkarintyg. 

e) för hund som ej är berättigad att tävla på grund av uppflyttning, vilket ska meddelas 

arrangören senast före första start i aktuell tävlingsklass samt kunna styrkas

av intyg.

f) för hund som är korrekt anmäld men inte kunnat beredas plats på grund av att 

arrangören begränsat deltagarantalet

g) för lag där minst två av hundarna har själ enligt ovan. 

Intyg skall vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum.

Vid återbetalning av anmälningsavgift har arrangören rätt att göra avdrag för de

faktiska kostnaderna för återbetalningen.

9. Protest

Protest kan ej lämnas mot domslut.

Resultat kan ändras endast i följande fall:

a) om fel av teknisk art blivit begånget, t ex om hunden felaktigt deltagit i viss 

klass utan att vara berättigad därtill

b) om hunden inte haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser 

Protesten skall muntligen framföras till tävlingsledaren senast 5 minuter efter sista

start i den aktuella storleksklassen och sedan skriftligen lämnas in till tävlingsledaren

senast 30 minuter efter avslutad storleksklass. Protest behandlas av tävlingsledaren

eller, då jäv föreligger, av domaren.

Protestavgift skall alltid erläggas i samband med protesten. Avgiftens storlek fastställs

av Svenska Brukshundklubben.

10. Förarens skyldigheter

Förare är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas

för prov och tävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.

Följer inte föraren regler och anvisningar eller om förarren i övrigt uppträder

olämpligt kan domaren eller tävlingsledaren utesluta ekipaget från vidare tävlan

aktuell tävlingsdag.

11. Funktionärer

För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de ska efterleva de etiska regler

och riktlinjer som formulerats i dokumentet Etnisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundsklubben

Domare

Agilitydomare auktoriseras av SBK. Agilitydomare auktoriserad i Sverige ska vara

medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

För utländsk domare (från annat land än Sverige) krävs tillstånd från hemlandet

via SKK.

Domare har rätt att tävla samma dag som denne dömer, dock inte i samma klass

som denne tjänstgör, samt förutsatt att arrangemanget som så i övrigt tillåter detta.

Assisterande domare

Assisterande domare har som funktion att assistera ordinarie domare vid bedömning

av kontaktfältshinder. Auktorisation och användning av assisterande domare

regleras enligt SBK:s anvisningar.

Tävlingsledare

Agilitytävlingsledare auktoriseras av SBK. Agilitytävlingsledare ska vara medlem i

till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

Tävlingsledare får ej tävla i någon klass på tävling där denne själv tjänstgör.