Tävlingsregler

 


 

 

                                     

                                                        

   

________________________

 

 

 

 

Särskilda bestämmelser

för agility

 

Agility är en tävlingsform som går ut på att hunden på tid tar sig igenom en hinderbana

med olika typer av hinder.

Agility bygger på samarbete och harmoni mellan förare och hund, lyhördhet, lydnad

och kontakt. Grundtanken är att agility skall vara roligt både för förare och hund.

Föraren får under loppets gång uppmuntra hunden med t ex. röst och/eller

handklappning.

I agility kan man tävla både individuellt och i lag.

 

1. Reglernas tillämplighet

Dessa regler gäller för officiella agilitytävlingar som anordnas av Svenska Brukshundklubben

(SBK), Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna länsklubbar,

övriga specialklubbar samt ungdomsförbund.

 

2. Rätt att anordna tävling

Rätt att anordna officiell agilitytävling har SBK, SKK och till SKK ansluten länsklubb,

övriga specialklubbar eller ungdomsförbund.

 

3. Ansökan om tävling

Officiell agilitytävling ska ansökas hos SBK för godkännande och fastställande.

Ansökan sker enligt SBK:s anvisning. Avseende internationell agilitytävling sker,

efter SBK:s godkännande samt fastställande, ansökan hos FCI via SKK.

 

4. Redovisning av tävling

Redovisning av tävling sker enligt SBK:s anvisning.

Tävlingsledaren ansvarar för att resultatlistan är korrekt samt är SBK:s kansli tillhanda

senast åtta (8) dagar efter tävlingsdatum.

Tävlingsarrangör skall under minst ett år från tävlingsdagen arkivera en adresslista

över tävlingsdeltagarna, samt en fullständig resultatlista.

 

5. Villkor för deltagande

Agilitytävling är öppen för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och

kryptorchida hundar. Hunden skall ha uppnått 18 månaders ålder senast dagen

före tävlingstillfället

Tik som löper får deltaga i officiell agilitytävling i enlighet med SBKs anvisningar.

För registrerad hund:

• Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som

tävlar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.

• Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.

Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.

• För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten

till tävlingen. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna

resultat att annulleras.

Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste

hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

För oregistrerad hund:

Oregistrerad hund som deltar i prov/tävling ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC)

utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.

Medlemskap

Deltagande hunds förare skall vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb

eller ungdomsförbund eller erkänd utländsk kennelklubb.

 

6. Hinder för deltagande

Se Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar längre ner på sidan. 

 

7. Anmälan och anmälningsavgift

Anmälningsavgiften fastställs av SBK.

Arrangör har rätt att begränsa antalet deltagare i en klass. Tävlande som ej har

beretts plats skall meddelas detta senast två veckor före tävlingsdatum. Eventuell

bortlottning skall ske bland alla korrekta anmälningar.

Anmälan skall vara avsändardaterad senast det datum anmälningstiden utgår,

då även föreskriven anmälningsavgift skall vara inbetalad. Om korrekt anmälan

inte har gjorts och fullständig anmälningsavgift inte har betalats inom

föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har rätt att

godkänna efteranmälningar.

Anmälan på plats dagen för tävlingen (sk ”drive-in”) medges inte.

Anmälaren skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser.

 

8. Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften skall återbetalas:

a)  för hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider vilket skall kunna

styrkas av veterinärintyg

b) för hund som på tävlingsdagen, före hundens första start, är uppenbart skadad, 

vilket skall kunna styrkas av intyg från tävlingsledaren eller agilitydomaren

c) för den hund vars förare önskar lämna återbud för löpande tik, vilket ska kunna 

styrkas av intyg

d) för hund vars förare är sjuk, vilket ska kunna styrkas av läkarintyg. 

e) för hund som ej är berättigad att tävla på grund av uppflyttning, vilket ska meddelas 

arrangören senast före första start i aktuell tävlingsklass samt kunna styrkas

av intyg.

f) för hund som är korrekt anmäld men inte kunnat beredas plats på grund av att 

arrangören begränsat deltagarantalet

g) för lag där minst två av hundarna har själ enligt ovan. 

Intyg skall vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum.

Vid återbetalning av anmälningsavgift har arrangören rätt att göra avdrag för de

faktiska kostnaderna för återbetalningen.

 

9. Protest

Protest kan ej lämnas mot domslut.

Resultat kan ändras endast i följande fall:

a) om fel av teknisk art blivit begånget, t ex om hunden felaktigt deltagit i viss 

klass utan att vara berättigad därtill

b) om hunden inte haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser 

Protesten skall muntligen framföras till tävlingsledaren senast 5 minuter efter sista

start i den aktuella storleksklassen och sedan skriftligen lämnas in till tävlingsledaren

senast 30 minuter efter avslutad storleksklass. Protest behandlas av tävlingsledaren

eller, då jäv föreligger, av domaren.

Protestavgift skall alltid erläggas i samband med protesten. Avgiftens storlek fastställs

av Svenska Brukshundklubben.

 

10. Förarens skyldigheter

Förare är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas

för prov och tävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.

Följer inte föraren regler och anvisningar eller om förarren i övrigt uppträder

olämpligt kan domaren eller tävlingsledaren utesluta ekipaget från vidare tävlan

aktuell tävlingsdag.

 

11. Funktionärer

För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de ska efterleva de etiska regler

och riktlinjer som formulerats i dokumentet Etnisk policy för prov och tävlingar

inom Svenska Brukshundsklubben 

 

Domare

Agilitydomare auktoriseras av SBK. Agilitydomare auktoriserad i Sverige ska vara

medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

För utländsk domare (från annat land än Sverige) krävs tillstånd från hemlandet

via SKK.

Domare har rätt att tävla samma dag som denne dömer, dock inte i samma klass

som denne tjänstgör, samt förutsatt att arrangemanget som så i övrigt tillåter detta.

 

Assisterande domare

Assisterande domare har som funktion att assistera ordinarie domare vid bedömning

av kontaktfältshinder. Auktorisation och användning av assisterande domare

regleras enligt SBK:s anvisningar.

 

Tävlingsledare

Agilitytävlingsledare auktoriseras av SBK. Agilitytävlingsledare ska vara medlem i

till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

 

Tävlingsledare får ej tävla i någon klass på tävling där denne själv tjänstgör.

 

 

 

 

Allmänna bestämmelser för

utställningar, prov och tävlingar

anordnade av SKK och till SKK

anslutna läns- och specialklubbar

samt avtalsanslutna rasklubbar

2012-01-01 – 2016-12-31

 

Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar,

prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK

anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats

av myndighet.

 

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl

arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot

smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga

förhållanden.

 

Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att 

det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att

på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra

hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om

andra hundar, funktionärer eller deltagare.

 

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar

som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd

blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande).

Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat

namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad,

vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats

kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning.

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

 

Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av

nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov

eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha

djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller

visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller

även person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning

i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva

ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling

inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud

att hantera eller inneha djur.

 

Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts

av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla,

föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.

 

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan

tilldelas championat.

 

 

1. Vaccinationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska

införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot

bandmask (Echinococos).

 

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

Hund över (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders

ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan

• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-,tävlings-

och/eller utställningsdagen

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot

parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

 

 

2. ID-märkning

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller

tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som

uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens

arrangemang.

Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt

hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering.

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören

skyldig att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

 

 

3. Ansvar

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling

under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant

sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller

dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden

kan ta skada.

 

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad

aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande 

funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär

är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare,

domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. Det åligger arrangören

att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust

som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma

gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller

tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

 

 

4. Force majeure

Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget

blivit inställt på grund av force majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader

som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald,

tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om

sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

 

5. Oacceptabelt beteende

Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar

ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt

uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer

Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen

till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad

aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att

tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, proveller

tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.

 

 

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar

 

Mentalitet

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till

mentaliteten, äger inte rätt att delta.

 

Smittsam sjukdom

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha

haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste

månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

 

Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning,

beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75

dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen

.

Valpar

Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och

inte heller införas på provområdet.

 

 

Öronkuperade hundar

 

Födda före 1 januari 2008:

• Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt

är fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på

utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.

 

Födda 1 januari 2008 eller senare:

•  Får inte delta på utställning

•  Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på

prov, tävling och mentalbeskrivning.

 

 

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med

naturlig hellång svans

 

Födda före 1 januari 2008:

•  Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som

inte är fallen undan svensk- eller norskägd tik får utställning, prov,

tävling och mentalbeskrivning.

•  Hund  född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska

skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet

med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser kan uppvisas

i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning,

prov, tävling och mentalbeskrivning.

•  Dock gällande hund av raserna doberman och rottweiler född i land där

svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska

skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, prov eller tävling.

Däremot får den delta på mentalbeskrivning.

 

Födda 1 januari 2008 eller senare:

Prov, tävling och mentalbeskrivning

•  Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har

svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt

hellång svans får delta på prov, tävling och mentalbeskrivning. inte delta på utställning

•  Hund född i land där savanskupering inte var tillåten när den företogs får inte

delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning.

 

Generalklausul och dispensmöjlighet

Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller

fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte

delta på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning. Detta gäller även valpar

undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för

utförseln av tiken.

 

Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart

framgår att utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande,

eller om synnerliga skäl föreligger.

 

 

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad

på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt

kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samt

bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som

är otillåtna inom SKK-organisationen i Nationellt dopingsreglemente för hund. 

Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd

förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning,

prov eller tävling.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande

av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig

för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och

för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov

för dopinganalys är förbjuden.

Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingsreglemente 

för hund.

 

 

 

Kastrerad hanhund/tik

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov,

tävling eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning

krävs att det genom intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna

bestämmelser (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas

att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen.

 

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för

deltagande vid prov, tävling eller utställning.

 

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling

medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingsreglemente 

för hund.

 

 

 

 

 

                                                                         UPP

 

 

 

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.